548283SITKI ÇİÇEK2019Siirt Arap diyalektinde kullanılan atasözü ve deyimler üzerine bir çalışma A study on the proverb and idioms which is used in Siirt Arabic dialecticYüksek LisansDilbilim = Linguistics532791TAHİR ÇALIŞKAN2018Şeyh Ramazan Kaya'nın hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri Shaykh Ramazan Kaya's life and mystic views, master's thesisYüksek LisansBibliyografya = Bibliography ; Din = Religion504147ABDULVAHAP AKSOY2018İbn Asâkir'in hayatı ve Tarihu medineti Dımaşk adlı eserinde hadis kullanma yöntemi Ibn Asakir's life and the method of using hadith in his work 'History of Damascus (Tarikh madinat - al dimashq)'Yüksek LisansDin = Religion532544HABİP KALAÇ2018Kur'an'a göre müşriklerin ulu'l-azm peygamberlerden talepleri According to the qur'an, the polytheists demands of the prophetsYüksek LisansDin = Religion512663RAUF MUNİS2018Kayıt dışı ekonomi: Ekonomik etkileri ve vergi ahlakı boyutu Informal economy: Economics effects and tax morale sizeYüksek LisansEkonomi = Economics548478SAİME CANER2018Mardin ve Şırnak illerinde yetiştiriciliği yapılan bazı zeytin genotiplerinin meyve ve yağ özelliklerinin belirlenmesi The determi·nati·on of fruit and oil properties of some olives which are cultivated in Sirnak and MardinYüksek LisansZiraat = Agriculture459603ABDUSSELAM TAKDEMİR2017Ahmed Mustafa el-Merâğî'nin 'Ulûmu'l-Belâğa adlı eserinin belâğat açısından değerlendirilmesi The rhetorical evaluation of the work called 'Ulûmu'l-Belâğa by Ahmed Mustafa el-MerâğîYüksek LisansDilbilim = Linguistics459601MEHMET SAİT AKAN2017Kur'an'da zalim Cruel in the Qur'anYüksek LisansDin = Religion459602MUHAMMED TUNCER2017İbn Arrâk'ın hayatı ve Tenzîhu'ş-Şeria adlı eseri Biography of İbn Arrâk and his work Tenzîhu'ş-ŞeriaYüksek LisansDin = Religion459604HASAN ASLAN2017Hadis literatüründe Fedâilü's-Sahâbe türü kaynaklar ve Nesâî'nin Fedâilü's-Sahâbesi Sources like Fedâilü's-Sahâbe in hadith literature and Nesâî's Fedâilü's-Sahâbe bookYüksek LisansDin = Religion459600RAHMET KOLUMAN2017Hadis/sünnette araç-amaç ilişkisi ve araçların değişebilirliği (Misvak hadisleri örneği) Hadis/purpose vehicle relationship and vehicle variability (Examples of miswak hadidth)Yüksek LisansDin = Religion497551MEHMET NEDİM YILMAZ2017İbn Ebû Asım hayatı ve hadisçiliği The life of Ibn Ebu Asim and his traditionalismYüksek LisansDin = Religion497553MUHAMMED CİRU2017Eş'arîlerde akıl kavramı -Teftâzânî örneği- The concept of the intellect in ash'arite thought: The case of al-TaftazaniYüksek LisansDin = Religion497552ABDURRAHMAN OCAK2017Günümüz Şırnak medreselerinde Arap dili eğitimi Arabic language education in today's Şirnak madrasahsYüksek LisansDin = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training446010MUHAMMET SAİT YÜRGÜÇ2016Gençliğin iman algısı (Şırnak ili örneği) Fai·th percepti·on of youth (The sample of Şırnak provi·nce)Yüksek LisansDin = Religion446009MEHMET FARUK KAPLAN2016Kur'an'da Peygamberlerin Allah'tan talepleri The Prophets'demonds from Allah i·n Qur'anYüksek LisansDin = Religion459599MUAZZAM YENER2016Tefsir kaynaklarında tevhid Tawhid in resources of TafseerYüksek LisansDin = Religion446007NEZAHAT EVSEN2016Fonetik açıdan Kur'ân i'câzı The concision of Quran in a phonetic aspectYüksek LisansDin = Religion446006OSMAN BİLEN2016Kur'ânî değerler açısından Nihilizm eleştirisi Nihilism critique terms Koran valuesYüksek LisansDin = Religion446011NAZAN AĞALDAY2016Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Diyarbakır'da Alevilik The Alawism with all dimensi·on of historical and cultural in Di·yarbakırYüksek LisansDin = Religion418064SAFET ALKIŞ2016Elmalılı Hamdi Yazır'ın kaza ve kader anlayışı Elmalili Hamdi Yazır's understanding of the predestination and fateYüksek LisansDin = Religion446008MUHAMMED CİHAT ORUÇ2016Mehdilik düşüncesinin İslam Mezheplerindeki yansıması The reflection of mahdi motive on İslamic SectsYüksek LisansDin = Religion397599MUSA DEMİR2015Safvetu't-Tefâsîr'de belâgat uygulamaları Safvetu't-Tefâsi·r eloquence applicationsYüksek LisansDin = Religion418063ŞABAN PEKER2015Tefekkür kavramı ve Kur'an ayetlerin deki yansımaları Reflections in contemplation and Qur'anic verses conceptYüksek LisansDin = Religion397597SEYİTHAN CAN2015Fahreddin Er-razi'de yaratılış teorisi Fahreddin Ar-razi's theory of the creationYüksek LisansDin = Religion ; Felsefe = Philosophy397598YUNUS KERÇİN2015Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Yezidilik -İdil/Midyat örneği Yazidism with all dimension of historical and cultural samples of İdil and MidyatYüksek LisansDin = Religion ; Sosyoloji = Sociology375742HASAN AKMAN2014İlk dönem tefsirlerinde Nûh Sûresi tefsiri ve sûredeki konuların tarihi açıdan değerlendirilmesi The exegesis of 'the Surah Noah' in the early exegeses era and evaluation of the subjects in the surah with a historical point of viewYüksek LisansDin = Religion347918MEHMET SAİT ÖZERVARLI2013Molla Muhammed Şirin ve Tefsîrâ Şirîn'in tahlili Mulla Muhammad Şirin and analysis of the Tefsîrâ ŞirînYüksek LisansDin = Religion327431SABİT SABUNCU2013Şeyh Abdurrahman Eş-Şâvirî ve Nehcu'n-Necâh Fi Âhkâmi'n-Nikâh adlı eserinin fıkhi açıdan değerlendirilmesi Sheikh eş-Shaviri and assessment of his book Means of Salvation in the Provisions of WeddingYüksek LisansDin = Religion ; Hukuk = Law319396ABDURRAHİM KAPLAN2012Kur'ân-ı Kerim'de ölüm olgusuYüksek LisansDin = Religion

17.01.2023